Algemene voorwaarden

1. Inleiding


Welkom bij de website van Talloor (BE0769.617.794), geëxploiteerd door Lore Krols, Moerstraat 66d, 2320 Hoogstraten, België. (“Talloor”, “wij” of “we”).
Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling en verkoop van producten die plaatsvindt middels onze website.
Door het plaatsen van een bestelling (als hieronder gedefinieerd) accepteert de klant deze voorwaarden. Daarom wordt van de klant verwacht dat hij gedegen kennis neemt van deze voorwaarden alvorens een bestelling op de website te plaatsen.
Talloor’s cookie en privacybeleid, zoals te allen tijde raadpleegbaar op de website maakt een integraal onderdeel uit van deze voorwaarden en wordt automatisch geaccepteerd door acceptatie van deze voorwaarden.


2. Het Talloor concept


De producten worden beschikbaar gesteld voor reservering op de website en klanten kunnen de producten reserveren door op de website een bestelling (als onderstaand gedefinieerd) te plaatsen.
De producten gelden als gereserveerd door de klant als Talloor dit bevestigt door middel van een bestellingsbevestiging (als hieronder gedefinieerd).
Heeft de klant een product gereserveerd en Talloor de reservering geaccepteerd, dan is de klant in beginsel verplicht bij Talloor aanwezig te zijn op de afhaaltijd (als hieronder gedefinieerd) terwijl Talloor in beginsel verplicht is het product te verkopen, zoals nader gespecificeerd in deze voorwaarden. Beide partijen hebben echter een annuleringsrecht zoals in het onderstaande nader uiteengezet.
Talloor faciliteert uitsluitend de verkoop van producten via de website ten behoeve van Talloor.
Talloor ontvangt slechts de aankoopprijs (als hieronder gedefinieerd) voor de producten ten behoeve van Talloor en is als zodanig een facilitator ten behoeve van Talloor.


3. Acceptatie


Door een bestelling te plaatsen op de website bevestigt de klant:
handelingsbekwaam te zijn en als zodanig bindende overeenkomsten te kunnen aangaan,
een consument te zijn, winkelend voor persoonlijke doeleinden en
18 jaar oud te zijn en in het bezit te zijn van een geldige creditcard, debitcard of andere betalingsmethode die beschikbaar is voor betaling op het platform.
Door deze voorwaarden te accepteren, accepteert de klant alle relevante informatie in het Engels te ontvangen. Bovendien accepteert de klant dat alle overeenkomsten tussen de klant en Talloor en alle bijbehorende informatie die nodig is om de dienst uit te voeren door Talloor worden opgeslagen in overeenstemming met het privacybeleid van Talloor.
Daarnaast accepteert de klant e-mailberichten en/of tekstberichten te ontvangen die betrekking hebben op de door de klant geplaatste bestellingen. Dit is voor Talloor benodigd om ervoor te zorgen dat de klant alle essentiële meldingen kan ontvangen die verband houden met de bestelling.
Talloor behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Op de bestelling van de klant zijn de voorwaarden van toepassing die gelden op het moment dat de klant de bestelling heeft geplaatst.


4. Talloor contact informatie en klantenservice


Talloor
Moerstraat 66d
2320 Hoogstraten, België


5. Producten en productinformatie


Als de klant twijfelt over allergiewaarschuwingen, de inhoud van een gerecht of andere menu-informatie, dient de klant rechtstreeks bij Talloor om informatie te vragen alvorens te bestellen. De contactgegevens van Talloor worden op het platform weergegeven. De klant mag een bestelling altijd annuleren als deze annulering het gevolg is van ingrediënten, allergenen of andere etiketterings-gerelateerde informatie over het product.
Talloor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongewenste (gezondheids-)reacties van klanten op de producten als gevolg van welke oorzaak dan ook.
Talloor is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig gebrek of enige vertraging in de nakoming van verplichtingen met betrekking tot de producten, met inbegrip van de productie, aankoop, verkoop, opslag, bereiding, verwerking, markering, aflevering, kwaliteit, ingrediënten, allergenen of behandeling daarvan.

6. Bestellen van producten


Als de klant de website heeft toegestaan locatiediensten te gebruiken, zal de website de locatie van de klant bepalen, waarna de lijst met Talloor in de buurt van de klant wordt weergegeven. Zodra de klant Talloor en het product heeft geselecteerd, krijgt de klant de mogelijkheid om zijn bestelling in te dienen door op "plaats mijn bestelling" of een vergelijkbare button te klikken.
De lijst wordt uitsluitend weergegeven op basis van geografische criteria.
De weergave van producten op de website is uitsluitend een uitnodiging aan de klant om een reservering te plaatsen.
Een bestelling die door de klant via de website wordt geplaatst (“Bestelling”) geldt als een aanbod van de klant aan Talloor om een product te kopen.
De bestelling wordt door TAlloor geaccepteerd bij het afhalen en als zodanig wordt de reservering finaal en bindend bij het afhalen van het product (als onderstaand gedefinieerd), zulks echter onder de beperkingen op basis van de rechten van annulering die uit het concept voortvloeien en hieronder in artikel 8 zijn beschreven.

7. Bestellingsbevestiging


Na ontvangst van de bestelling begint Talloor deze te verwerken. Talloor stelt de klant ervan op de hoogte dat de bestelling is ontvangen (“bestellingsbevestiging“) en verder wordt verwerkt. De bestellingsbevestiging dient te worden bewaard door de klant. Deze bevat informatie over de door de klant geplaatste reservering.


8. Recht op annulering


Het concept van Talloor houdt in het tegengaan van verspilling van voedsel en andere producten. Daarom geldt dat als Talloor geen producten over heeft, Talloor de bestelling kan annuleren tot 1 dag vóór het begin van de afhaaltijd (als hieronder gedefinieerd). In dat geval ontvangt de klant een annuleringsbericht van Talloor via e-mail en/of SMS, mits de door de klant aan Talloor verstrekte contactinformatie correct is en de klant toestemming heeft gegeven dergelijke berichten te ontvangen.
Aangezien de Producten bederfelijk zijn en het concept van Talloor inhoudt verspilling van voedsel en andere producten tegen te gaan kan de klant de bestelling tot uiterlijk 1 dag voor het begin van de afhaaltijd annuleren. Annulering van de bestelling tot het moment van afhalen is echter mogelijk als de annulering het gevolg is van ingrediënten, allergenen of andere etiketterings-gerelateerde informatie betreffende het product.
De annulering dient door de klant te worden meegedeeld aan Talloor via het contactformulier van de website. Bij annulering van de bestelling buiten de bovengenoemde gevallen heeft de klant geen recht op restitutie.


9. Afhalen


Producten die op de website zijn gereserveerd moeten door de Klant bij het opgegeven afhaaladres worden opgehaald (“Afhalen”). De Afhaaltijd is normaal gesproken een periode van 5 tot 15 minuten, maar kan langer of korter zijn. Talloor omschrijving en details over wanneer en waar de producten kunnen worden opgehaald staan in de bestellingsbevestiging en worden ook op de website vermeld. De klant wordt verzocht bij aankomst op het afhaaladres vóór het opgegeven tijdstip even buiten aan Talloor te wachten om het reguliere proces in de winkel niet te verstoren.
Aangezien de producten bederfelijk zijn en het concept van Talloor inhoudt verspilling van voedsel en andere producten tegen te gaan, is de Talloor gerechtigd om het product te verkopen en af te leveren aan een andere klant als de klant de bestelde producten niet afhaalt binnen de afhaaltijd zoals weergegeven in de bestellingsbevestiging. Talloor is in dat geval onverminderd gerechtigd de aankoopprijs (als hieronder gedefinieerd) aan de klant in rekening te brengen.
Bij het afhalen dient de klant zijn of haar bestellingsbevestiging aan de medewerker van Talloor dienen te laten zien. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de bestellingsbevestiging in een mail bij het afhalen kan worden weergegeven. De klant dient te verifiëren dat de producten en het aantal geleverde producten overeenkomen met de bestelling van de klant.


10. Prijs


Alle prijzen worden aangegeven in de valuta van het land waar Talloor is gevestigd, inclusief btw, maar exclusief eventuele kosten voor online betaling (tenzij anders vermeld).
De kosten in verband met de reservering en betaling worden berekend en weergegeven voordat de klant de bestelling plaatst.


11. Betaling


De klant kan betalen met verschillende merken debit- en creditcards zoals aangegeven op de website, alsmede met daar aangegeven andere betaalmethoden.
Bij gebruik van een creditcard of debitcard moet de klant zijn of haar kaartnummer, de vervaldatum en de beveiligingscode invoeren bij het plaatsen van een Bestelling.
Bij het plaatsen van een bestelling wordt het door Talloor voor de producten vastgestelde bedrag ("Aankoopprijs") op de rekening van de klant geautoriseerd of gereserveerd afhankelijk van de gekozen betaalmethode. De aankoopprijs wordt van de rekening afgeschreven bij de bestelling van het product, dan wel op, of onmiddellijk na, het afhalen (afhankelijk van de gekozen betaalwijze). Als de bestelling is geannuleerd in overeenstemming met deze voorwaarden wordt de aankoopprijs vrijgegeven of terugbetaald aan de klant.
De website maakt gebruik van PCI-compatibele betaaldienst aanbieders. Betalingen met debit of creditcard op de website zijn veilig en gecertificeerd door de kaart uitgevende instelling. Alle betalingen vinden plaats via een versleutelde internetverbinding.
Talloor bewaart geen debit of creditcard informatie. Dergelijke informatie wordt behandeld door de betaaldienst aanbieders. Zij bewaren deze informatie mogelijk wel.
Als de creditcard of andere betaalmethode wordt geweigerd bij een poging tot betaling dient de klant te controleren of de ingevoerde informatie correct is. Indien de betaling na correctie alsnog wordt geweigerd adviseert Talloor de klant zijn of haar bank in te lichten.
Vanwege standaard bank procedures zal de bank of kaart uitgevende instelling het volledige bedrag van de Bestelling reserveren zodra de klant een bestelling heeft geplaatst die met creditcard of debitcard is betaald en de betaling is goedgekeurd. Wordt de bestelling vervolgens door Talloor afgewezen of om welke reden dan ook in overeenstemming met deze voorwaarden geannuleerd, dan zal de bank- of kaart uitgevende instelling de gelden voor de bestelling niet uitbetalen aan Talloor, maar weer beschikbaar maken voor de klant. Dit kan echter 10 werkdagen of langer duren (afhankelijk van de bank- of kaart uitgevende instelling van de Klant). Talloor is niet gerechtigd inlichtingen te vragen bij de bank of kaart uitgevende instelling betreffende specifieke betalingen. De klant dient dit zo nodig zelf te doen.
Door deze voorwaarden te accepteren, accepteert de klant de betalingsmethode als hierboven weergegeven en erkent de klant dat Talloor niet verantwoordelijk of aansprakelijk is jegens de klant in verband met het bovenstaande.

12. Klachten


In geval van een klacht met betrekking tot een product zal de klant zich eerst wenden tot de klantenservice van Talloor alvorens andere actie te overwegen. Talloor zal alle klachten afhandelen zoals zij correct acht en de beslissingen van Talloor met betrekking tot de producten zijn geheel aan haar.
Indien de tussenkomst van Talloor voor de klant niet bevredigend is, staan deze voorwaarden er niet aan in de weg dat de klant een geschil met Talloor langs andere weg volgens de geldende wetgeving oplost. De diensten vallen onder de toepasselijke wetgeving betreffende consumentenbescherming en wetgeving met betrekking tot koop inclusief bepalingen over gebreken en vertragingen.
Alle klachten worden exclusief behandeld door Talloor. De klant dient klachten tot Talloor te richten.
De klant dient de inhoud van de producten na ontvangst te verifiëren.
Bij klachten neemt de klant contact op met Talloor via de contactpagina van de website, waarbij de gevraagde informatie wordt verstrekt. De klant vermeldt hierbij de ontvangen producten en waarom de klant ontevreden is. Na ontvangst van de klacht neemt Talloor deze in behandeling. De klant ontvangt binnen 10 werkdagen antwoord van Talloor.
Als de Klant niet tevreden is met het antwoord van Talloor kan de klant een klacht indienen bij de toepasselijke consumenten beschermings organisatie.


13. Klantenbeoordelingen


De klant heeft de mogelijkheid een beoordeling te plaatsen op de website. Daarbij gelden in het bijzonder (maar niet uitputtend) de volgende regels. Beoordelingen die de klant via de website doorgeeft mogen niet:
beschadigend, obsceen of beledigend materiaal bevatten;
geweld of discriminatie bevorderen;
inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten;
inbreuk maken op een plicht aan derden (zoals een geheimhoudingsverplichting);
illegale activiteiten promoten of de privacy van iemand anders schenden;
de onjuiste indruk geven dat ze van Talloor afkomstig zijn; of
gebruikt worden om zich voor te doen als een ander persoon of de associatie van de Klant met een ander persoon verkeerd voorstellen.
Talloor controleert, wijzigt of redigeert geplaatste beoordelingen niet vooraf, maar behoudt zich wel het recht voor om eventuele beoordelingen die op de website worden geplaatst te verwijderen of aan te passen, indien Talloor vaststelt dat deze in strijd zijn met het bovenstaande of anderszins geacht moeten worden onrechtmatig te zijn.
De beoordelingen op de website dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen advies van Talloor. Beoordelingen weerspiegelen de meningen van klanten die via de website hebben besteld, of van andere derde partijen. Alle uitspraken, adviezen of meningen die door deze personen zijn geplaatst zijn uitsluitend van hen. Talloor aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens wie dan ook voor deze beoordelingen, met inbegrip van onjuistheden, beschuldigingen, obsceniteiten, weglatingen of onrechtmatigheden die de klant daarin mocht aantreffen.
Talloor is gerechtigd de beoordelingen op te slaan.
De klant ontvangt geen vergoeding of compensatie voor het plaatsen van beoordelingen op de website.
Er kan een vertraging zitten tussen het uploaden van de beoordeling en de weergave daarvan.


14. Klantgedrag


Klanten wordt verzocht respect te tonen jegens de gasten / klanten en het personeel van Talloor.
Klanten worden erop gewezen dat in geval van ongepast gedrag jegens Talloor, of het begaan van een misdaad tegen Talloor in verband met de dienst of handelen in strijd met de gedragsregels van Talloor, of soortgelijk gedrag, Talloor de klant van de website en de dienst kan schorsen of uitsluiten, in het bijzonder naar aanleiding van klachten van Talloor. De eventuele tussenkomst van Talloor beperkt niet in de overige middelen en rechten die Talloor ter beschikking heeft teneinde genoegdoening te verkrijgen.


15. Beperking van aansprakelijkheid


Talloor is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met zaken waarvoor Talloor de verantwoordelijkheid draagt, fouten van derde partijen of een niet-toerekenbare onderbreking van de beschikbaarheid van de website, bestellingen door klanten die gebruik maken van frauduleus verkregen betalingsgegevens of andere contractuele gegevens (bv. "phishing" van creditcardgegevens, identiteitsdiefstal, enz.), de inhoud van sites waarnaar de website heeft linkt, met inbegrip van de nauwkeurigheid van de gelinkte sites en de bescherming van de gegevens op die site en soortgelijke gebeurtenissen zoals beschreven hierboven.
Talloor is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig gebrek of niet nakomen in haar diensten indien dit het gevolg is van omstandigheden buiten Talloor’s invloed. Zulke omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, onderbrekingen in de beschikbaarheid van Talloor als gevolg van wetgeving, overheidshandelen, oorlog, terrorisme, stakingen, fysieke blokkades, uitsluiting en natuurrampen.
Talloor is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en onder geen enkele omstandigheid voor indirecte of gevolgschade. In alle gevallen, behalve in geval van fraude of opzet, is Talloor’s aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van EURO 3,350.
Dit geldt tevens met betrekking tot productaansprakelijkheid.


16. Intellectueel eigendom


De klant mag de website gebruiken en delen daarvan printen en downloaden voor zijn of haar persoonlijke, niet-commerciële gebruik op de volgende voorwaarden:
De klant mag de website niet misbruiken (inclusief hacking of "scraping").
Tenzij anders vermeld, zijn de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in de website en in het daarop gepubliceerde materiaal (inclusief, maar niet beperkt tot foto’s en afbeeldingen) eigendom van Talloor’s licentiegevers. Deze werken zijn auteursrechtelijk beschermd en alle rechten zijn voorbehouden. Het gebruik van extracten van de website anders dan in overeenstemming met dit artikel 16 is verboden.
De klant mag de digitale of papieren kopieën van materialen die hij of zij kopieert overeenkomstig dit artikel 16 niet wijzigen en de klant mag afbeeldingen, foto's of andere grafische, video- of audio-sequenties niet los van de bijbehorende tekst gebruiken.
De klant zorgt ervoor dat de status van Talloor als rechthebbende van het materiaal op de website altijd wordt erkend en vermeld.
De klant mag geen van de materialen op de website of de website zelf, gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Talloor.
Behalve zoals vermeld in dit artikel 16 mag de website niet worden gebruikt of (geheel of gedeeltelijk) worden gereproduceerd en/of opgeslagen in een ander website of opgenomen in een openbaar of persoonlijk elektronisch aanvraagsysteem of -dienst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Talloor.

17. Toepasselijk recht


Op deze voorwaarden (en op elke reservering en aankoop van producten die daaronder wordt gemaakt) is het recht van toepassing van het land waarin Talloor is gevestigd waar de reservering of aankoop is gedaan.
Elk geschil dat voortvloeit uit of in verband met deze voorwaarden en niet in goed onderling overleg kan worden opgelost zal worden beslist door de rechten van het land waarin Talloor is gevestigd waar de reservering of aankoop is gedaan.
Afgezien van het bovenstaande is de klant altijd gerechtigd een klacht in te dienen bij de relevante consumenten beschermings organisatie in het land waarin Talloor is gevestigd waar de reservering of aankoop is gedaan.